Přenosovou síť hlídají speciální transformátory

Jeden z PST transformátorů při překládce v Lovosicích, odkud putoval do rozvodny v Hradci u Kadaně Foto: ČEPS

Problém s přetížením české energetické sítě z důvodu neplánovaných přetoků z německých energetických zdrojů. To bylo téma, o němž se mezi odborníky hovořilo v posledních letech velmi často. Naštěstí už lze o něm hovořit v minulém čase.

Společnost ČEPS, provozující českou přenosovou soustavu, před nedávnem zahájila provoz speciálních PST transformátorů (phase-shifting transformers, což je označení pro transformátory s regulací fáze). Jejich instalací zajistila bezpečný a spolehlivý chod celé elektrizační soustavy České republiky a vyřešila tak kritický problém přetoků z Německa po provozní stránce. Spuštění transformátorů však neznamená, že otázka neplánovaných toků je zcela uzavřena.

Přínos pro střední Evropu

„Zprovoznění PST transformátorů vítají také naši zahraniční partneři. Primárním úkolem těchto transformátorů je ochrana naší přenosové soustavy. Nastavení regulačních odboček je ale komunikováno se sousedními provozovateli sítí tak, aby pomohly zajistit spolehlivost provozu elektrizačních soustav v celém regionu střední Evropy. Regulaci je možné v reálném čase měnit v závislosti na aktuální situaci v síti,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva společnosti ČEPS.

Společnost ČEPS nebrání tomu, aby elektřina proudila přes naši přenosovou soustavu. Chce přenášet maximální množství elektřiny, ale bezpečně, bez ohrožení spolehlivosti dodávek elektřiny v České republice.

Na problém neplánovaných toků elektřiny Česká republika upozorňovala dlouhodobě. A to jak při bilaterálních jednáních se zástupci německé vlády, tak i na úrovni EU. „Považuji za zásadní, že společnost ČEPS vedla dlouhodobá, složitá, ale úspěšná jednání s příslušným provozovatelem německé přenosové soustavy o provozu těchto transformátorů tak, aby byla zajištěna spolehlivost provozu elektrizačních soustav v celém regionu,“ uvedl při oficiálním zahájení provozu Jiří Havlíček, tehdejší ministr průmyslu a obchodu.

Uspořené miliony

Provozem PST transformátorů šetří provozovatel přenosové soustavy také náklady na nápravná opatření, která by musela být využívána pro udržení toků v bezpečné výši. „Bez PST transformátorů by mezinárodní redispečinky byly mohutné a nákladné. Ušetříme tak desítky milionů korun ročně,“ doplnil Jan Kalina.

Celkové investiční náklady na stavbu činily 1,588 miliardy korun. Realizace výstavby transformátorů s regulací fáze nepředstavovala pouze zakoupení samotných strojů, ale také projektovou přípravu a podstatné rozšíření rozvodny v Hradci u Kadaně. Českou a německou rozvodnu propojují dvě 400kV vedení. Na každém z nich jsou zapojeny paralelně vždy dva PST transformátory.

Příčiny přetížení? Nové zdroje a velká poptávka

V listopadu 2011 zaznamenala česká přenosová soustava první ze série kritických situací, kdy český a německý provozovatel vyčerpali všechny dostupné prostředky pro regulaci neplánovaných toků a česká soustava byla provozována blízko hranice kolapsu bez možnosti takovou situaci ovlivnit. Podstatnou příčinou byla nekoordinovaná výstavba obnovitelných zdrojů energie zejména v severním Německu (v oblasti Baltského a Severního moře), odstavování jaderných zdrojů na jihu země a současně nedostatečná výstavba přenosových vedení. Vysoká poptávka po levné elektřině v Rakousku a jihoevropských zemích měla za důsledek významné navýšení obchodních výměn elektřiny ve směru sever – jih. Kvůli chybějícímu fyzickému propojení uvnitř Německa jsou části fyzikálních toků, vyvolané těmito obchody neplánovaně, přenášeny i přes sousední (zvláště českou a polskou) přenosové soustavy. Takto je mnohdy přenášena až polovina obchodního toku mezi Německem a Rakouskem, v extrémních případech překračuje velikost neplánovaných toků bezpečné limity a vede k přetěžování prvků v síti.