Dočká se rodinné podnikání revoluční legislativní změny?

Oproti jiným subjektům stabilnější, odolnější vůči ekonomickým výkyvům či odpovědnější ve vztahu ke svým zaměstnancům. Jen tři z několika pozitivních faktorů, charakterizujících rodinné podniky, které jsou potřebným kořením v tuzemském podnikatelském prostředí.

Jenže… Jak zlepšit a posílit jejich pozici, aby nebyly stále poněkud přehlíženým prvkem naší ekonomiky? Co lze v tímto směru změnit? Zatímco ve vyspělém západním světě se rodinným firmám věnuje velká pozornost, v českých poměrech máme stále co dohánět.

Nezbytný krok

Podle Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra financí, představují rodinné podniky příklad dobrého hospodáře a základ úspěšné ekonomiky, a stát by proto měl hledat cesty, jak rodinné podnikání podporovat, a to i legislativně. „Rodinná firma není místem, kde je dovoleno plýtvat zdroji, kde se ztrácejí peníze v temných dírách vedoucích do kapes šedých eminencí nebo rovnou managementu samotnému. Proto jsou pro mě atributy rodinných firem inspirací i v oblasti veřejné správy,“ podotýká Andrej Babiš. Že by se oproti stávajícímu stavu mohlo začít blýskat na lepší časy, naznačuje aktivita Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Před nedávnem totiž zahájila celonárodní iniciativu, do níž zapojuje rodinné podniky, akademickou a veřejnou sféru. Podle asociace je třeba učinit jeden nezbytný krok. A sice docílit odlišného pojetí rodinných firem v zákoně a stanovení jejich úlohy v národním hospodářství. AMSP ČR proto předkládá návrh legislativní změny, jejíž přijetí by umožnilo specifickou podporu rodinných firem z národních i evropských zdrojů. Zákonné ukotvení pojmu rodinného podnikání v naší zemi, pokud bude poslanci a senátory odsouhlaseno, by mělo umožnit čerpat rodinným podnikům specifickou podporu. Chystaný mechanismus navazuje na usnesení Evropského parlamentu ze září 2015 o rodinných podnicích, kde se nejen jasně poukazuje na jejich mimořádný vliv na ekonomiku. Současně ale dokument uvádí, že neexistuje jednotná evropská definice rodinného podnikání. Členské země EU proto mají přikročit k rychlé- mu vymezení pojmu rodinných firem a jejich jasné institucionální podpoře.

Jasná definice

Je tedy zřejmé, že pokud mají být rodinné firmy cíleně podporovány a sledována jejich výkonnost a pří- nos pro českou ekonomiku, je nezbytné je v českém právním řádu rovněž jasně zakotvit. Podobně jako je tomu v mnoha zemích EU. České právo doposud zná pouze právní institut rodinného závodu Jeden za všechny, všichni za jednoho. I to může být jedno z pravidel pro dobré fungování rodinných podniků zakotvený v novém občanském zá- koníku, který však není pro tento účel dostatečný. Podle Jana Spáčila z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal by rodinné podnikání v tuzemsku mělo zahrnovat tři základní formy: Podnikání prostřednictvím obchodní společ- nosti, živnostenské podnikání a podnikání rodinných firem. Klí- čovými parametry, které by mělo podnikání splnit tak, aby mohlo být považováno za rodinné, jsou především vlastnická účast rodiny na podnikatelské činnosti a podíl členů rodiny na manažerském rozhodování. AMSP ČR proto po diskusi s podnikatelskou, veřejnou i akademickou sférou následuje další země EU a ve spolupráci s Ambruz & Dark Deloitte Legal předkládá definici pro tuzemské prostředí, která splňuje jak požadavky a doporučení EU, tak odpovídá potřebám a podmínkám národním. Definice (viz box) vychází z podobné aktivity, která vznikla ve Slovenské republice, přičemž slovenské pojetí podnikatelského prostředí je našemu velmi blízké.

Systematická podpora

„Rádi hovoříme o významu rodinných firem, ale doposud neexistoval žádný konkrétní nástroj jejich podpory. Jedná se přitom o segment, u kterého se nám jakákoliv vložená investice ně- kolikanásobně vrátí,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR. „Rodinné podniky jsou základem obslužnosti regionů, nositelé tradic a vyhledávání zaměstnavatelé. Jsou stabilním obchodním partnerem, spolehlivým dlužníkem a nelze u nich předpokládat, že přesunou investice za levnou pracovní silou třeba do Asie. Proto je nezbytné urychleně v naší legislativě ukotvit moderní definici rodinné firmy a zahájit jejich systematickou podporu.“ Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dodává, že rodinné firmy u nás v minulosti měly tradici, která však byla historickým vývojem nadlouho přerušena. „V posledních dvaceti pěti letech, kdy se opět otevřely možnosti pro soukromé podnikání, jako bychom na jejich podporu zcela zapomněli, přestože jich vznikla celá řada. Jsou důležitým prvkem domácí ekonomiky, vytvářejícím stabilitu zejména. Návrh definice rodinného podniku v podnikání menšího a středního rozsahu, zaměstnávají množství místních lidí, naše služby si bez nich již nelze představit. Obstát ve vyostřené konkurenci velkých zahraničních společností však pro ně může být obtížné. Stát by proto měl po vzoru dalších evropských zemí podporovat rodinné podnikání, na české hospodář- ství má opravdu významný vliv. Já osobně rodinné firmy velmi podporuji,“ říká ministryně.