Podnikání v Mexiku? Rozhodující je dobrá příprava a osobní jednání

Jeden z významných exportních cílů českého byznysu na americkém kontinentu – tak se v současnosti jeví Mexiko, oficiálně Spojené státy mexické. Řadí se k nejotevřenějším ekonomikám. S rozlohou 1 964 375 km2 a více než 112 miliony obyvatel tato 13. největší země světa představuje obrovský trh, absorbující značné množství zboží všeho druhu.

Jenže vše může být jinak… Aktuální situaci v Mexiku lze shrnout do jednoho slova – nejistota. Může za to aktuální vývoj po nástupu nového amerického prezidenta. Již předvolební prohlášení Donalda Trumpa vyvolávala značné obavy z budoucnosti dalších vztahů mezi USA a Mexikem. A zatím těžko předjímat, jak kroky Trumpovy administrativy dopadnou na mexickou ekonomiku a tudíž na její obchodní partnery, ČR nevyjímaje.

ČR patří osmá příčka

Z českých podniků ročně směřuje do Mexika zboží za zhruba 660 milionů dolarů, což ČR řadí na osmé místo mezi exportéry ze zemí EU. Větší exportní bilanci má Německo, Itálie Španělsko, Francie, Nizozemsko, Velká Británie a Irsko. Šance na uplatnění českých firem pomáhají zvyšovat aktivity našeho velvyslanectví ve spolupráci s honorárními konzuláty, z prezentace českých firem i mimo hlavní město se stává již tradice. Stále větší význam má rovněž účast našich podniků na veletrzích a výstavách. Mexiko lze charakterizovat jako zemi, která je v mnoha směrech srovnatelná svou úrovní průmyslového rozvoje s evropskými státy. Výrazný dopad na místní ekonomiku však mělo v poslední době snížení cen surovin a také zlevnění ropy. Z toho plynoucí nižší státní příjmy se projevily omezením výdajů a pozastavením některých projektů ve sféře infrastruktury. Nejde ale o nijak fatální omezení.

Jak vstoupit na mexický trh?

Mexický trh je, pokud jde o konkurenci, značně tvrdý a nekompromisní. Vždy je nutné brát v úvahu, že mexické firmy obchodují především s partnery z USA a mají tedy zkušenosti s prosazováním se na severoamerickém trhu, včetně všech obvyklých standardních komerčních postupů. Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená, pokud mož- no podložená marketingovou studií, kterou pomůže vypracovat místní renomovaná firma. Nabídka by měla být formulována ve španělštině a doprovázena propagačními materiály, vzorky (umožňuje-li to povaha zboží), referencemi a prezentačními elektronickými nosiči. Český exportér by měl, vyžaduje-li to komodita, mít promyš- leno zajištění servisu, měl by mít rovněž jasno, jaké prostředky je ochoten vložit do podpory prodeje. Stejně tak i to, jakým způsobem bude obchodní transakce financovat a zda bude pojiš- ťovat rizika insolvence odběratele. Zde mohou významným způsobem pomoci instituce na podporu exportu – Česká exportní banka a EGAP. Nejefektivnější formou distribuce užívanou převážnou většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců, které lze najít např. na mezinárodních výstavách, veletrzích a předvá- děcích akcích. V zásadě existují dvě varianty – prostřednictvím prodejce specializovaného na určitou komoditu, případně firmy specializující se na zastupování zahraničních firem nebo využitím sítě kapitálově silných obchodních domů. Ty mají své pobočky ve většině významných míst a prodá- vají zboží vyšší kvality. Další vhodnou formou je možnost využití dlouhodobých praktických zkušeností z působení na mexickém trhu, kterými disponují obchodní organizace s českým kapitálem. Tato varianta se zatím příliš nevyužívá.

Podmínky pro zřízení kanceláře

Za nejlepší možnost, jak se podnikatelsky prosadit v mexických podmínkách, se považuje zřízení kanceláře, reprezentace, či společného podniku. V přípravné fázi je však nutno počítat se značně komplikovanou a zdlouhavou administrativní a právní procedurou. Firmu je nutné registrovat na mexickém ministerstvu financí jako daňový subjekt, teprve poté a po získání pracovního povolení je možno otevřít firemní účet v bance. Proto bývá vhodné využít služeb místního notáře či specializovaných advokátních kanceláří. Od roku 2012 je v gesci federální- ho ministerstva hospodářství webová adresa www.tuempresa.gob.mx, která slouží k elektronickému založení nové společnosti v Mexiku. Prvním krokem je zaregistrování se na výše uvedené adrese, tj. registrace jména společnosti a její právní forma. Po schválení žádosti (přibližně 1 – 2 dny) bude prostřednictvím notáře firma zapsána do obchodního rejstříku. Zapsáním firma získává registrační číslo. Následuje registrace na Daňovém úřadě, jak na státní, tak federální úrovni (www.sat. gob.mx), a správě sociálního zabezpečení (www.imss.gob.mx). Dle počtu zaměstnanců je pak potřebná i registrace na odborech. Služby notáře se pohybují v rozmezí 5000 – 11 000 mexických pesos (cca 7500 – 16 500 Kč). Seznam notářů je dostupný rovněž na adrese www.tuempresa.gob.mx.

Velká váha osobního kontaktu

Obchodování s Mexikem je časově i finančně náročné je nutné se přizpůsobit specifickému jednání mexických partnerů. Při komunikaci s nimi je nezbytná trpělivost a zdvořilost. V písemné korespondenci se nevyplácí struč- nost a zaměření pouze na cíl a termín obchodu. Naopak – požadavky je vhodné zapracovat do zdvořilostních frází, obratů a poděkování. V další fázi je nutný osobní kontakt, pracovní oběd či večeře s obchodním partnerem během cest do Mexika. Osobnímu kontaktu je v Mexiku přikládána velká váha. Alespoň v začátcích je nezbytné kontrolovat a ověřovat veškeré informace, které mexický partner poskytne. Dalším aspektem je jazyková bariéra, španělština je výhodou, někdy nezbytnou podmínkou k obchodování. Důle- žitá je i bezpečností situace, při dovozu zboží na místní trh je výhodné, aby mexický partner zajistil služby celního deklaranta, který vyřídí nutné doklady při dovozu. Podtrženo, sečteno: Podnikatelské prostředí Mexika není jednoduché, ať už jde o navázání kontaktů, následné komunikace, ale také pokud jde o přehlednost a orientaci na trhu. Na druhé straně – štěstí přeje odváž- ným a samozřejmě i připraveným. ksm (S využitím webu Businessinfo.cz)