Rok 2019: Dvanáct novinek pro podnikatele

Začátek každého nového roku přináší již tradičně řadu změn a legislativních novinek, které mají dopad na podnikatelskou sféru. Rok 2019 není výjimkou a pro firmy i živnostníky je letos nejdůležitějších následujících dvanáct bodů.

Zrušení karenční doby

Poslanecká sněmovna schválila obnovení proplácení nemocenské od prvního dne nemoci, což znamená vyplácení náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti. Současně bylo schváleno snížení sazby pojistného zaměstnavatelem na nemocenské pojištění o 0,2 procentního bodu z 2,3 % na 2,1 %. Na sociálním pojištění tak nebudou odvádět 25 %, jako je tomu dosud, ale jen 24,8 %. Změny by měly platit od 1. července 2019.

 

Elektronické neschopenky

Od 1. července 2019 má vstoupit v platnost novela zákona o nemocenském pojištění, která by měla zavést elektronické neschopenky. Jedná se pouze o první etapu. Před realizací vlastního projektu elektronické neschopenky bude realizována určitá část tohoto projektu v předstihu.

 

Ukotvení definice rodinného podnikání

Poprvé v historii bude usnesením vlády definován pojem rodinné firmy, což umožní resortům a veřejným institucím vytvářet pro tento segment ucelenou podporu. Rodinnou obchodní korporací bude firma, ve které je nadpoloviční počet neomezeně ručících společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo obchodní korporace, v níž členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Rodinná živnost bude podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

 

Zvýšení minimální a zaručené mzdy

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální měsíční mzda ze současných 12 200 Kč na 13 350 Kč a u hodinové sazby ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Současně dochází k navýšení tzv. zaručené mzdy, a to celkem v osmi skupinách, v rozmezí od 13 500 Kč až do měsíční zaručené mzdy ve výši 26 700 Kč, přičemž vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná úroveň zaručené mzdy. Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2019 bude činit nejméně 10 % z minimální mzdy 13 350 Kč, tj. alespoň 1335 Kč. Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 7,98 Kč.

 

Nové zálohy a termíny plateb pojistného pro OSVČ

Zvyšují se minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, a to ve vazbě na růst průměrné mzdy. Záloha na sociální pojištění vzroste z 2189 Kč na 2388 Kč, tedy o 199 Kč měsíčně. Záloha na zdravotní pojištění vzroste z 2024 Kč na 2208 Kč, tedy o 184 Kč měsíčně. Uvedené minimální zálohy se vztahují na podnikatele vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Osoba vykonávající vedlejší výdělečnou činnost bude platit zálohy na sociální pojištění 955 Kč (zvýšení o 79 Kč). Rozhodná částka pro výdělečnou činnost vedlejší je pro rok 2019 stanovena na 78 478 Kč (pro rok 2018 činí 71 950 Kč). Od ledna 2019 se budou zálohy na sociální a nemocenské pojištění platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné od prvního až do posledního dne kalendářního měsíce, přičemž za datum splatnosti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet příslušného úřadu.

 

Výhodnější přivýdělek u DPČ

Poměrně oblíbená práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) umožní vyšší přivýdělek, bez zatížení sociálních a zdravotních odvodů. Namísto současných 2499 Kč bude možné si v roce 2019 měsíčně přivydělat až 2999 Kč, aniž by se muselo platit sociální a zdravotní pojištění.

 

Navýšení zahraničního stravného

U devíti zemí se mění výše zahraničního stravného pro rok 2019. Zaměstnavatel tedy musí počítat s tím, že pokud vyšle zaměstnance na zahraniční služební cestu, bude mít vyšší výdaje na jejich stravování. Jedná se jak o dvě zcela zásadní země, se kterými udržujeme významný obchodní vztah – Polsko a Nizozemsko, dále jde o destinace s menší frekvencí obchodních návštěv – Argentina, Kuba, Mauretánie, Barma, Saúdská Arábie, Senegal a Sýrie.

 

Zvýšení limitu pro výdajové paušály OSVČ

Od roku 2018 došlo k omezení maximální částky výdajů, které si může nárokovat živnostník (OSVČ), uplatňující paušální výdaje. Tyto výdaje odpovídaly v roce 2018 nově výši příjmů 1 milion Kč, došlo tedy ke snížení na polovinu. Pro rok 2019 se vrací původní výše limitů pro uplatnění výdajových paušálů na 2 miliony Kč ročně. Poslanci navýšení limitů schválili ve třetím čtení v rámci projednávaného daňového balíčku.

 

Zvýšení limitu solidární daně

Solidární dani ve výši sedmi procent podléhají pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad stanovený limit. Pro rok 2019 se tento limit zvyšuje na 1 569 552 Kč ze současných 1 438 992 Kč. Pokud tedy někomu vznikne povinnost platit solidární daň, ten při stejném rozhodném příjmu zaplatí méně než v roce 2018.

 

Omezení investičních pobídek

Významné změny se budou týkat podnikatelů, kteří využívali investiční pobídky. Mění se systém podpory, který již nebude stanoven pouze zákonem, ale konkretizace parametrů pro jednotlivé investice bude nově schvalována vládou ČR a provedena speciálním prováděcím předpisem. Podstatné je to, že šanci na podporu budou mít nově pouze projekty s tzv. vyšší přidanou hodnotou, což bude spojeno s využíváním kvalifikované pracovní síly a pokročilých technologií. Pokud investor neprokáže výzkumné a vývojové aktivity, dle zákonem definovaných parametrů, na pobídku nedosáhne. Nový zákon současně umožní čerpat investiční podporu i malým a středním firmám.

 

Zjednodušení vyřizování ochranných známek

Novelou dochází k užšímu sblížení systému ochranných známek v ČR se systémy ochranných známek v ostatních členských státech EU. Dochází k vypuštění požadavku grafického znázornění ochranné známky a významně se posiluje postavení vlastníků ochranných známek na trhu. Úřad průmyslového vlastnictví bude nově informovat vlastníky ochranných známek o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu jejich ochranné známky a dochází ke zjednodušení právní úpravy jednotlivých podání, včetně placení správních poplatků v řízeních o ochranných známkách.

Výhodnější odpočty na výzkum, vývoj a inovace

Po mnoha letech dochází k dlouho očekávanému odstranění nejistot u poplatníků uplatňujících odpočet na výzkum a vývoj. Zásadním krokem je zejména návrh změny termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován, nově nejpozději k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Současně bude pro poplatníky zavedena povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost, čímž bude naplněn požadavek plánovitosti. Finanční správa bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza. Aktivity předcházející zaslání avíza nebude možné do odpočtu uplatnit a nebudou tedy nově moci být důvodem zamítnutí projektu. Zjednodušený bude i režim osob, které jsou odpovědné za zpracování projektu a jeho realizaci.

 

Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 

Rok 2019 přináší dobrou zprávu pro rodinné podnikání. Poprvé v historii je usnesením vlády definován pojem rodinné firmy, což umožní veřejným institucím vytvářet pro tento segment ucelenou podporu.

Foto: www.freeimages.com